Дистанционно обучение по Безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби

Добави в количка 144.00 лв.
Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.26 от ЗЗБУТ, чл.6, ал.1,т.2 и т.3 от Наредба № РД-07- 02 от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд, съгласно чл.215н от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и съгласно чл.16. от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения

От кого се изисква обучение и документ за Обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Обучение за безопасна работа при монтаж, реконструкция и демонтаж на строително скеле се изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране;
Възложителя на строителен обект;
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове;
Онлайн (дистанционно) обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби е предназначен за:
Ръководители на фирми, технически ръководители, монтажници, строителни работници и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Монтажник на скеле, съгласно изискванията на чл.26 от ЗЗБУТ, чл.6, ал.1,т.2 и т.3 от Наредба № РД-07- 02 от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд, съгласно чл.215н от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и съгласно чл.16. от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF