Декларация по чл.15 от ззбут 2020 - Срок
Срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се удължава

Главна инспекция по труда удължава срока за подаване на декларации за безопасен труд през 2020 година
Срока за подаване на декларации по чл.15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, се удължава с 30 дни (1 месец) след края на извънредното положение, т.е до 13.06.2020 г. 

Промяната на срока за декларациите по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, постъпили до един месец след края на извънредното положение, съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

2020-04-24